CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile özellikle, Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku'nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmet verilmektedir. Bu hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri :

1. Sulh ceza davaları

2. Asliye ceza davaları

3. Ağır ceza davaları

4. İcra Ceza Davaları

5. Soruşturma aşamasında hazır bulunma

6. Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere

Danışmanlık Hizmetleri:

1. Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale

2. Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü

3. Tacir'in cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi

4. Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku'nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması

5. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi

FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUKU

Telif Hakları veya Fikri haklar, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür. Fikri mülkiyet hakları koruma sistemi, bir inovasyonun ya da kreasyonun bunu üreten ya da yaratan kişiye ait olduğunu garantilemenin yanı sıra, bunu "sahiplenmeye" ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar. Fikri mülkiyeti korumak suretiyle, toplum, bireylerin yeni fikirler geliştirmeye zaman ve kaynak tahsis etmelerini teşvik eder. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye'de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir. POLAT HUKUK, fikri ve sinai haklar hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1. Delil tespiti davası

2. Haksız rekabet davaları

3. Hükümsüzlük

4. Maddi ve manevi tazminat davaları

5. Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları

6. Marka ve patent iptal davaları

7. Telif hakkı tespit ve tazminat davaları

8. Tedbir talepli delil davası

9. Tecavüzün önlenmesi davası

10. YİDK karar iptal davası

Danışmanlık Hizmetleri :

1. Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının korunması, denetlenmesi, düzenlenmesi

2. Endüstriyel tasarım başvuruları

3. Gizlilik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

4. Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

5. Marka ve patent haklarının korunması, denetlenmesi

6. Milletlerarası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri

7. Telif haklarının denetlenmesi

8. Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi

9. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

GAYRİMENKUL HUKUKU

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye'de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler. Ayrıca, yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatında girift bir hal almaktadır POLAT HUKUK, gayrimenkul hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri :

1. Ecrimisil davaları

2. Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davaları

3. Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar

4. İpotek ihtilaflarından doğan davalar

5. İstihkak davaları

6. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları

7. Kamulaştırma davaları

8. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar

9. Kira bedelinin tespiti davaları

10. Önalım (şüfa) davaları

11. Tapu iptal ve tescil davaları

12. Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi

13. Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar

14. Tahliye davaları

Danışmanlık Hizmetleri :

1. Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

2. Ekonomik durumunuza ve isteğinize uygun gayrimenkullerin tespiti

3. Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı

4. Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) hizmeti

5. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi

6. Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık

7. Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma ve değerlendirme

8. Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri

9. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence )

10. İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

11. İpotek ve rehin tesisi işlemleri

12. İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

13. İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması

14. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

15. Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

16. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık

17. Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi

18. Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

19. Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri

20. Tapu işlemleri

21. Türkiye'deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri

22. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti

23. Yönetim planı hazırlanması

24. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

Bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, off-shore bankalara, ulusal ve uluslar arası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara her türlü hukuki hizmet verilmektedir. Bu hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri :

1. Banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takipleri

2. İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar

3. Kredi sözleşmelerinden doğan davalar

4. Leasing ve faktoring işlemlerinden doğan davalar

 

Danışmanlık Hizmetleri:

1. Bankalar Hukuku ve Finans/Kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık vermek

2. Bankalar Birliği ve B.D.K. ve TMSF den ve mevzuattan kaynaklanan hukuki problemlerin çözümü

3. Denizcilik ve yatçılık finansmanı denetimi ve düzenlenmesi

4. İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların denetlenmesi

5. İpotek ve teminatlı işlemlerin düzenlenmesi

6. Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin düzenlenmesi

7. Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi

8. Para transfer işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi

9. Proje finansmanı denetimi ve düzenlenmesi

10. Sermaye piyasası uygulamalarının denetlenmesi ve düzenlenmesi

11. Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi

12. Uluslararası ticaret finansmanı denetimi ve düzenlenmesi

13. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Bu hukuk dalında hıza ve pratik çözümlere önem veren POLAT HUKUK, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri :

1. İcra Ceza davaları

2. İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar

3. İflas davaları

4. İflasın Ertelenmesi Davaları

5. İhalenin feshi davaları

6. İhtiyadi haciz davası

7. İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri

8. İtiraz ve itirazın iptali davaları

9. İstirdat davaları

10. Menfi tespit davaları

11. Tasarrufun iptali davaları

Danışmanlık Hizmetleri :

1. İcra ihalelerine katılma

2. İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,

3. İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi

4. İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi

5. Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

6. Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi

7. Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi

8. Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi

9. Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi

10. Şirket kurtarma çalışmaları

11. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmes

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılan iş hukuku, tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesinden ve sendika hukukundan doğan ilişkileri de incelemektedir. Bundan başka, işçilerin sosyal güvenlik haklarını da incelemeye alan iş hukuku, oldukça geniş ve yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu hukuk dalında POLAT HUKUK, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz :

Dava Vekilliği Hizmetleri

1. İş akdinin feshi davaları

2. İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları

3. İşe iade davaları

4. Kıdem ve ihbar tazminatı davaları

5. Sigortalılığın tespiti davaları

6. Sözleşmenin yorumlanması davaları

7. Sosyal sigorta davaları

Danışmanlık Hizmetleri

1. İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması

2. İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi

3. İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi

4. İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi

5. İşçi söz ve davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi

6. İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi ve gözetim altında tutulması

7. İşverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerin giderilerek kanuna uygun hale getirilmesi

8. İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi

9. TİS inceleme yapılması ve TİS'e uygunluğun denetlenmesi

10. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi